KVS icon 01

KYSTVARSLINGSSENTERET

Nasjonalt kompetansesenter for varsling av bølger, vind og strøm langs farleder på kysten.

-Det skal ikke forekomme skipsuhell og ulykker på kyststrekninger eller i skipsleder som har bølge-, vind- og strømvarsling, som en følge av manglende varsling av farlige vind-, strøm- eller bølgeforhold
(Stortingsproposisjon nr. 1 2007-2008, FKD)

Varsel av bølger for kommende dager i valgfritt punkt langs norskekysten.
Historiske bølgedata i valgfritt punkt langs norskekysten.

Våre bølgemodeller og data benyttes også i BarentsWatch sitt farledsvarsel.