Norsk Kystvarslingssenter 

Nasjonalt kompetansesenter for varsling av bølger, vind og strøm langs farleder på kysten.

-Det skal ikke forekomme skipsuhell og ulykker på kyststrekninger eller i skipsleder som har bølge-, vind- og strømvarsling, som en følge av manglende varsling av farlige vind-, strøm- eller bølgeforhold
(Stortingsproposisjon nr. 1 2007-2008, FKD)

 

Norwegian Coastal Forecasting Centre

National competence centre for forecasting of waves, winds and currents along fairways on the coast. 

 

 

KVS icon 01

OPPGAVE: 

Forebygge skipsuhell og ulykker på kyststrekninger ved å opprettholde farledsvarsler av tilstrekkelig kvalitet og detaljeringsnivå for bølger, vind og strøm, der andre nasjonale enheter ikke opprettholder dette, samt å sikre at sjøfarende har tilstrekkelig kunnskap om hvor varslene finnes og hvordan de brukes. Norsk Kystvarslingssenter skal også bidra til å vedlikeholde og utvikle kritisk kompetanse innen finskala kystvarsling. 

 

TASK:

 

Prevent accidents in coastal areas by maintaining forecast of sufficient quality and level of detail for waves, winds and currents, where other national units do not maintain this, as well as ensuring that seafarers have sufficient knowledge of where the forecasts are and how they are used. The Norwegian coastal forecasting center will also contribute to maintaining and developing critical expertise in fine-scale coastal forecasting. 

HAV OG KYST 

Hav og kyst er en forskningsgruppe i avdeling for Teknologi i forskningsinstituttet NORCE. Denne forskningsgruppen administerer Norsk Kystvarslingssenter.

Forskningsgruppen var tidligere kjent som forskningsstiftelsen Polytec, som har fusjonert inn i NORCE. Gruppens hovedkontor er i Haugesund, og har også medarbeidere i Bergen. 

 

COASTAL AND OCEAN SYSTEMS

Coastal and ocean systems is a research group in the department of Technology in the research institute NORCE. This group administers the Norwegian Coastal Forecasting Center. 

The research group was previous known as the research foundation Polytec, which has merged into NORCE. The group is mainly located in Haugesund, but also has employees in Bergen.