Historiske bølgevarsler i valgfrie punkter er tilgjengelig her. Kartløsning over dekker det samme området som vises hos barentswatch.no. De historiske varslene gir en tidsserie med data for signifikant bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning for hver tredje time og er tilgjengelig for hver 100 meter. Dataene er basert på varslene som lå nærmest nåtid, det vil si at dataene har en varierende alder fra 6 til 12 timer. Dataene er ikke bearbeidet i ettertid og kan dermed inneholde feil og hull. Dataene oppdateres månedlig. De historiske varslene er tilgjengelig for fri bruk både kommersielt og privat. Kystvarslingssenteret tar ingen ansvar for videre bruk av de historiske varslene. For videre bruk skal det refereres til kystvarslingssenteret.no og dato for nedlastning av data skal oppgis.

Historical wave forecasts in optional points are available here. The map solution abow covers the same area that is displayed at barentswatch.no. The historical forecasts provide a time series of data for significant wave height, wave period and wave direction every three hours and are available every 100 metres. The data is based on the forecasts that were closest to realtime, i.e. the data has a varying age from 6 to 12 hours. The data has not been processed afterwards and may therefore contain errors and gaps. The data is updated monthly. The historical wave forecasts are available for free use both commercially and privately. The Norwegian Coastal Forecasting Center assumes no responsibility for further use of the historical warnings. For further use, reference must be made to kystvarslingssenteret.no and the date of the downloaded data must be stated.